Kerkstraat 1, 4051 AA Ochten

Viering Heilig Avondmaal

"En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt." Lukas 22:19-20

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar gevierd, waaronder op Goede Vrijdag. Op de zondag vóór de Avondmaalszondag wordt 's morgens de voorbereidingsdienst gehouden, waar het eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier wordt gelezen. Op de Avondmaalszondag  wordt 's morgens het Heilig Avondmaal gevierd en in de avonddienst wordt de viering voortgezet voor diegenen, die 's morgens verhinderd waren en is er dankzegging voor wat er aan de Tafel des HEEREN is ontvangen. Aansluitend aan de viering, ’s morgens in de kerk, vindt de viering van het avondmaal in Elim plaats, samen met de predikant, een ouderling en een diaken.

De kerkenraad heeft als beleid dat alleen belijdende leden van de gemeente toegang hebben tot het Heilig Avondmaal. Het kan voorkomen dat gasten in ons midden deel willen nemen aan het Heilig Avondmaal en dat stellen wij als gastgemeente zeer op prijs. De kerkenraad heeft de verantwoording voor het zuiver houden van de bediening aan de Tafel des Heeren. Vandaar dat gasten die graag aan het Heilig Avondmaal willen deelnemen contact moeten opnemen met de predikant.

Voor elke viering van het Heilig Avondmaal wordt er Censura Morum gehouden.

In de week voorafgaande aan de zondag, waarop het Heilig Avondmaal wordt gevierd, is er een bijeenkomst, waarbij we ons willen bezinnen op de betekenis van het Heilig Avondmaal. Hierbij is iedereen welkom, ook degenen die niet aan het Heilig Avondmaal deelnemen.

Login