Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. -- 1 Johannes 4:9-10

College van Kerkrentmeesters

Algemeen

Als College van Kerkrentmeesters vertrouwen we erop dat in de eerste plaats God zelf Zijn gemeente in stand houdt. De toekomst van de kerk is gelukkig niet afhankelijk van geld. Toch vraagt God ook van de kerk goed rentmeesterschap voor de stoffelijke zaken om die dienend in te zetten voor de Gemeente. Hij geeft u en ons verantwoordelijkheden, ook voor de financiën. Samen met u bidden wij dan ook om Zijn leiding bij de besluiten die genomen zijn en nog genomen worden. We vertrouwen erop dat we zo, ook in de toekomst, samen gemeente kunnen zijn en blijven en dat Zijn werk in dit deel van de wijngaard door zal gaan.

Wij, als college van kerkrentmeesters, hebben de taak om te zorgen voor de stoffelijke zaken van de gemeente. Tot die taak behoort het beheer van de kerkelijke gebouwen, traktementen en salarissen. Om in de kosten daarvan te voorzien worden jaarlijks twee acties gehouden, namelijk de Aktie Kerkbalans en de solidariteitskas. Verder wordt er tijdens de erediensten door de kerkrentmeesters hiervoor gecollecteerd.

Bankrekeningnr. IBAN: NL63RABO0347901255

 

Samenstelling van het college

voorzitter: Hendrik van den Heerik, ouderling-kerkrentmeester
secretaris: vacature kerkrentmeester
penningmeester: Philip Leenman, ouderling-kerkrentmeester
Financiële administratie
Dik van den Berg, kerkrentmeester
Het beheer van het kerkgebouw, "Het Baken", de pastorie en de kosterie
Wim Tijssen, ouderling-kerkrentmeester
Begraafplaats, tuin rondom de kerk en grond- en pachtzaken
Sjaak van Lienden, ouderling-kerkrentmeester
De Aktie Kerkbalans, de solidariteitskas, de ledenadministratie en de website