Hervormde Gemeente Ochten
En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. -- 1 Johannes 2:25

Kerkenraad

Algemeen

De verantwoordelijkheid voor de instandhouding en de opbouw van de gemeente berust bij alle leden, echter in het bijzonder bij hen, die door de gemeente en mitsdien door God zelf tot het ambt zijn geroepen. Daarom is de kerkenraad geen bestuur van een vereniging, maar een college, waarin de drie ambten, die onze kerk kent (predikant, ouderling(-kerkrentmeester) en diaken) zich beraden en bezinnen vanuit het Woord van God over de uitvoering van het kerkelijke leven en zo leiding geven aan de gemeente.

De taak van de kerkenraad is in grove lijnen: de rechte verkondiging van het Woord van God en de bediening van de Sacramenten en de daarmee samenhangende catechese, de herderlijke zorg over de gemeenteleden (predikant, pastorale medewerker en ouderlingen) en de dienst der barmhartigheid (diakenen).

Als u iets besproken wenst te hebben in de kerkenraad, dan kunt u dat kenbaar maken aan de predikant of aan de scriba.

Elke ambtsdrager wordt in principe bevestigd voor een periode van vier jaar. Aan het eind van ieder oneven jaar is de helft van de kerkenraad aftredend. De ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen zijn 2 maal herkiesbaar, zodat zij maximaal 12 jaar zitting kunnen hebben in de kerkenraad.

Ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen worden gekozen door de stembevoegde lidmaten. Stemmen bij volmacht is mogelijk; echter niet meer dan 1 gevolmachtigde stem per stemgerechtigd lid. De ouderlingen en diakenen met bijzondere opdracht kunnen door de kerkenraad worden benoemd tw. jeugdouderling, jeugddiaken, evangelisatieouderling en ouderling ouderenwerk.

De kerkenraad bestaat momenteel uit 10 ouderlingen, 5 ouderlingen-kerkrentmeester en 5 diakenen. Daarnaast is er 1 kerkrentmeester, die geen ouderling is.

 

Indeling ouderlingen

De 10 ouderlingen zijn Sjoerd van Reenen, Teun van Blijderveen, Peter Buijs, Gerrit van Genderen, Henk Roodbeen, Richard Torn Broers, Hennie Verwoert, Neleward Noom, Peter de Wilde en Siem van Grasstek.

Gerrit van Genderen is de scriba van de kerkenraad. Sjoerd van Reenen is ouderling voor zendings- en evangelisatiewerk, Henk Roodbeen is jeugdouderling en Siem van Grasstek is ouderling ouderenwerk.

De andere ouderlingen zijn sectie-ouderlingen.

Sectie indeling:

Richard Torn Broers (tel. 0344 644245):
Sectie 1: 44 R.I. straat, Arie Jacob van Ogtenstraat, Arnoldus Jacobsstraat, Bagijnestraat, Bartus van de Walstraat, Cuneraweg, De Molenhof, Dr van Drielplein, Groenestraat, Het Heufke, Hermseweg, Heuningstraat, Industrieweg, Kerkstraat, Kleuterstraat, Lambertus van Ingenstraat, Lindenhoflaan, Mercuriusweg, Molendam, Transitoweg, Veerstoep, Waalbandijk vanaf Molendam richting IJzendoorn de huisnrs. 2-35, Walenhoekseweg, Weilerstraat.

Peter Buijs (tel. 0344 646275):
Sectie 2: Ambachtstraat, Bevrijdingssingel, Doctor A.J. Kraaijstraat, Eind, Nieuwe Dam, Oranjestraat, S.D. Frankstraat, Schoolstraat, Verlengde Schoolstraat, Waalzicht, Weth. Staalplein, Weth. Keukenstraat, Weth. van Lavierenstraat, Waalbandijk 37 - 99 (vanaf Molendam richting Dodewaard).

Peter de Wilde (tel. 0344 605344):
Sectie 3: Achtkarspelenstraat, Berkenstraat, Beukenlaan, Beusichemstraat, Cederstraat, Domeinstraat, Eikenlaan, Elzenstraat, Erkensakker, Goudenregenstraat, Liniestraat, Lijsterbesstraat, Meidoornstraat, Plataanstraat, Prunusstraat, Wilgenstraat, Wijert, alsmede de gemeenteleden in Echteld, Ijzendoorn en Tiel.

Teun van Blijderveen (tel. 0344 642270):
Sectie 4: Appelgaard, Burg. H. Houtkoperlaan, Den Bullick, De Bluijtencamp, Bonegraafseweg, De Landwetering, De Rouwaer, Domineesakker, Het Katsland, Hoeflaan, Kersengaard, Lingekant, Maaskant, Perengaard, Pruimengaard, Rijnkant, Waalkant.

Neleward Noom (tel. 0344 644700):
Sectie 5: Aalsmeerstraat, Benthuizenstraat, De Bloemkamp, Den Boogert, Groeneveld, Het Kempke, Hoef, Klinkerstraat, Kollumerlandstraat, Mariahof, Middelveld, Muskuszand, Nieuwe Dijk, Oude Dijk, Papekamp, Paaswei, Zwijning.

Hennie Verwoert (tel. 0344 608335):
Sectie 6: Gemeenteleden die in overige omliggende gemeenten wonen.

Ouderling ouderenwerk: Siem van Grasstek
Alle ouderen in de leeftijd van 75 jaar en ouder.

Bijlagen

Beleidsplan 2020 2025 [948.55Kb]
Upload vrijdag 28 mei 2021 door de Hervormde Gemeente Ochten